MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan. De MR geeft personeel en ouders de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviseur van de MR.

Namens de ouders Namens de teamleden
Elleke de Graaf Mieke de Reuver (vz)
Mardi Barten (afgevaadigde in de gmr) Dorien Marissink (afgevaardigde in gmr)

De MR heeft o.a. tot taak:

  • behartigen van de belangen van de school en haar leerlingen
  • bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
  • de MR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht o.a. inzake:
  • beleidsvorming en taakverdeling van het personeel
  • het beleid t.a.v. de materiële exploitatie van de school
  • het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare scholen.

Notulen MR 25 november 2019

Notulen MR 30 sept 2019

Jaarverslag MR 2018-2019

Financieel jaarverslag 2018-2019 MR De Toermalijn (1)

Notulen MR maandag 8 juli 2019

Notulen MR 15 april 2019

Notulen MR  3 december 2018