MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan. De MR geeft personeel en ouders de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviseur van de MR.

Namens de ouders Namens de teamleden
Elleke de Graaf Mieke de Reuver (vz)
Linda van Parijs Dorien Marissink (afgevaardigde in gmr)

De MR heeft o.a. tot taak:

  • behartigen van de belangen van de school en haar leerlingen
  • bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
  • de MR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht o.a. inzake:
  • beleidsvorming en taakverdeling van het personeel
  • het beleid t.a.v. de materiĆ«le exploitatie van de school
  • het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare scholen.

Notulen MR maandag 8 oktober 2018

Notulen MR maandag 18 juni 2018

Notulen MR vergadering 14 mei 2018

Notulen MR vergadering 19 maart 2018

Notulen MR vergadering 18 dec. 2017

Notulen MR vergadering 23 okt. 2017

Jaarverslag MR 2017-2018

Financieel jaarverslag MR 2017-2018